[اسم]

center spread

/ˈsɛntər sprɛd/
غیرقابل شمارش

1 دو صفحه میانی (روزنامه و مجله)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان