[اسم]

center party

/ˈsɛntə ˈpɑːti/
قابل شمارش

1 حزب مرکزی (نه راست، نه چپ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان