[اسم]

center of gravity

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکز ثقل گرانیگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان