[اسم]

مسلسل

( م-س-ل-س-ل )
1 machine gun

machine gun /məˈʃin gʌn/ /məˈʃiːn gʌn/

[صفت]

مسلسل

( م-س-ل-س-ل )
1 consecutive serial

consecutive /kənˈsɛkjətɪv/ /kənˈsɛkjʊtɪv/


serial /ˈsɪriəl/ /ˈsɪəriəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان