[اسم]

مشغولیت

( م-ش-غ-و-ل-ی-ت )
1 amusement hobby

amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/


hobby /ˈhɑb.i/ /ˈhɒbi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان