[صفت]

مطبوعاتی

( م-ط-ب-و-ع-ا-ت-ی )
1 journalistic press
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان