[قید]

مطمئنا

( م-ط-م-ئ-ن-ا )
1 certainly surely , assuredly

certainly /ˈsɜrt.ən.li/ /ˈsɜːtnli/


surely /ˈʃʊr.li/ /ˈʃʊəli/


assuredly /əʃjˈʊɹɪdli/ /əʃjˈʊəɹɪdlɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان