[قید]

معمولا

( م-ع-م-و-ل-ا )
1 ordinarily usually , normally

ordinarily /ˌɔːrdnˈerəli/ /ˈɔːdnrəli/


usually /ˈjuː.ʒu.ə.li/ /ˈjuːʒuəli/


normally /ˈnɔːr.mə.li/ /ˈnɔːməli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان