[قید]

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/
غیرقابل مقایسه

1 معمولاً

مترادف و متضاد commonly generally habitually normally exceptionally
 • 1. He usually gets home about 6 o'clock.
  1 . او معمولاً حدود ساعت 6 به خانه می‌رسد.
 • 2. How long does the trip usually take?
  2 . آن سفر معمولاً چقدر طول می‌کشد؟
 • 3. I usually just have a sandwich for lunch.
  3 . من معمولاً فقط یک ساندویچ برای ناهار می‌خورم.
 • 4. I'm not usually so tired.
  4 . من معمولاً خیلی خسته نیستم.
 • 5. We usually go by car.
  5 . ما معمولاً با خودرو می‌رویم.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان