[قید]

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/
غیرقابل مقایسه

1 معمولاً

معادل ها در دیکشنری فارسی: معمولا
مترادف و متضاد commonly generally habitually normally exceptionally
 • 1.He usually gets home about 6 o'clock.
  1. او معمولاً حدود ساعت 6 به خانه می‌رسد.
 • 2.How long does the trip usually take?
  2. آن سفر معمولاً چقدر طول می‌کشد؟
 • 3.I usually just have a sandwich for lunch.
  3. من معمولاً فقط یک ساندویچ برای ناهار می‌خورم.
 • 4.I'm not usually so tired.
  4. من معمولاً خیلی خسته نیستم.
 • 5.We usually go by car.
  5. ما معمولاً با خودرو می‌رویم.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان