[صفت]

usurped

/juːzˈɜːpt/
قابل مقایسه

1 غصبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان