[صفت]

usurping

/juːzˈɜːpɪŋ/
قابل مقایسه

1 غاصب

معادل ها در دیکشنری فارسی: غاصب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان