[اسم]

usury

/ˈjuʒəri/
غیرقابل شمارش

1 رباخواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: ربا
  • 1.the medieval prohibition on usury
    1. ممنوعیت قرون وسطایی (در باب) رباخواری
  • 2.the state's usury laws
    2. قوانین رباخواری کشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان