[اسم]

usury

/ˈjuʒəri/
غیرقابل شمارش

1 رباخواری

  • 1. the medieval prohibition on usury
    1 . ممنوعیت قرون وسطایی (در باب) رباخواری
  • 2. the state's usury laws
    2 . قوانین رباخواری کشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان