[اسم]

utilitarianism

/ˌjuːtɪlɪˈteriənɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 اصالت سود فایده‌گرایی، سودمندگرایی

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان