[اسم]

uterus

/ˈjuːtərəs/
قابل شمارش

1 رحم زهدان

مترادف و متضاد womb
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان