[فعل]

to usurp

/juːˈzɜːrp/
فعل گذرا
[گذشته: usurped] [گذشته: usurped] [گذشته کامل: usurped]

1 غصب کردن به زور گرفتن

مترادف و متضاد annex grab seize
  • 1.Local control is being usurped by central government.
    1 . حکومت محلی دارد توسط دولت مرکزی غصب می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان