[اسم]

usurpation

/juːzˈɜːpˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 غصب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان