[فعل]

معین کردن

( م-ع-ی-ن- -ک-ر-د-ن )
1 to determine to set , to fix

to determine /dəˈtɜrmən/ /dɪˈtɜːmɪn/


to set /set/ /sɛt/


to fix /fɪks/ /fɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان