[فعل]

to fix

/fɪks/
فعل گذرا
[گذشته: fixed] [گذشته: fixed] [گذشته کامل: fixed]

1 متصل کردن نصب کردن، محکم کردن (با میخ کردن)

مترادف و متضاد attach
to fix something
چیزی را متصل/نصب کردن
 • 1. A leech can fix itself to your skin without you feeling it.
  1. یک زالو می‌تواند خودش را به پوست شما، بدون آنکه احساس کنید، متصل کند [بچسباند].
 • 2. We fixed the shelf to the wall.
  2. آن تاقچه را به دیوار نصب کردیم.

2 تعیین کردن مقرر داشتن، معین کردن

مترادف و متضاد set
to fix a date/time/amount ...
تاریخ/زمان/مقدار و... تعیین [معین] کردن
 • 1. Shall we fix a time for our next meeting?
  1. زمانی برای جلسه بعدی‌مان معین کنیم؟
 • 2. They haven't fixed a date for the wedding yet.
  2. آنها هنوز تاریخی برای عروسی تعیین نکرده‌اند.

3 تعمیر کردن درست کردن

مترادف و متضاد mend patch up repair break damage
to fix something
چیزی را تعمیر کردن
 • He fixes washing machines.
  کار او تعمیر کردن ماشین لباسشویی است.

4 مرتب کردن درست کردن

مترادف و متضاد arrange do neaten style
to fix one's hair/face
مو/صورت خود را مرتب کردن
 • I need to fix my hair.
  باید موهایم را مرتب کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان