[اسم]

five-story building

/faɪv-ˈstɔri ˈbɪldɪŋ/
قابل شمارش

1 ساختمان پنج طبقه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان