[اسم]

fives

/faɪvz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فایوز (بازی مشابه اسکواش) پنجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان