[صفت]

fixated

/fɪkˈseɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fixated] [حالت عالی: most fixated]

1 متمرکز تثبیت‌شده

2 چسبیده گیرکرده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان