[عبارت]

fix computers

/fɪks kəmˈpjutərz/

1 کامپیوتر تعمیر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان