[اسم]

fixation

/fɪksˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خیرگی چشم‌دوزی

2 علاقه شدید وسواس

3 چگالش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان