[عدد]

five thousand four hundred and twenty

/faɪv ˈθaʊzənd fɔr ˈhʌndrəd ænd ˈtwɛnti/

1 پنج هزار و چهارصد و بیست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان