[عدد]

five

/fɑɪv/

1 پنج عدد 5

  • 1. Five, four, three, two, one, blast-off!
    1 . پنج، چهار، سه، دو، یک، پرتاب [موشک]!
  • 2. I work five days a week.
    2 . من پنج روز در هفته کار می کنم.
کاربرد واژه five به معنای پنج
واژه five به معنای عدد پنج، عددی است که قبل از شش و بعد از چهار می آید. five عددی فرد است. در انگلیسی، اعداد صفت شمارشی محسوب می شوند و برای شمارش اسامی به کار می روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان