[فعل]

درست کردن

( د-ر-س-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to correct to right , to amend , to rectify , put right

to correct /kəˈrekt/ /kəˈrekt/


to right /rɑɪt/ /raɪt/


to amend /əˈmɛnd/ /əˈmend/


to rectify /ˈrektɪfaɪ/ /ˈrektɪfaɪ/


put right /pʊt raɪt/ /pʊt raɪt/

2 to repair to mend , to fix

to repair /rɪˈper/ /rɪˈpeə/


to mend /mend/ /mend/


to fix /fɪks/ /fɪks/

3 to make to prepare

to make /meɪk/ /meɪk/


to prepare /prɪˈper/ /prɪˈpeə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان