دیکشنری انگلیسی به فارسی

right

/rɑɪt/
/raɪt/

[صفت]

[قید]

[اسم]

[حرف ندا]