[صفت]

درست

( د-ر-س-ت )
1 right correct , true

right /rɑɪt/ /raɪt/


correct /kəˈrekt/ /kəˈrekt/


true /truː/ /truː/

2 exact

exact /ɪgˈzækt/ /ɪgˈzækt/

3 proper

proper /ˈprɑp.ər/ /ˈprɒpə/

4 honest

honest /ˈɑnɪst/ /ˈɒnɪst/

[قید]

درست

( د-ر-س-ت )
1 correctly rightly

correctly /kəˈrekt.li/ /kəˈrektli/


rightly /ˈrɑɪt.li/ /ˈraɪtli/

2 properly

properly /ˈprɑp.ər.li/ /ˈprɒpəli/

3 exactly

exactly /ɪgˈzæk.tli/ /ɪɡˈzæktli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان