set


/set/
/sɛt/

فعل
1
to set [فعل]
1
قرار دادن گذاشتن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   lay place put put down
 • بابا بشقاب را جلوی من گذاشت.

فعل
2
to set [فعل گذرا]
2
قرار داشتن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   be located be situated lie stand

فعل
3
to set [فعل گذرا]
3
رخ دادن روی دادن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   happen take place
 • The novel is set in London in the 1960s .
  رمان در دهه 1960 در لندن رخ می‌دهد.

فعل
4
to set [فعل گذرا]
4
چیدن (میز غذا)

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   arrange lay prepare

فعل
5
to set [فعل گذرا]
5
معین کردن تعیین کردن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   allocate allot assign give

فعل
6
to set [فعل گذرا]
6
کوک کردن تنظیم کردن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   adjust regulate synchronize
 • 1. He set the alarm for 7 . 00 a . m .
  1. او زنگ ساعت را برای هفت صبح کوک کرد.
 • 2. من معمولا ساعتم را با زمان رادیو تنظیم می‌کنم.

فعل
7
to set [فعل گذرا]
7
غروب کردن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   descend go down
متضاد:   rise

فعل
8
to set [فعل ناگذر]
8
سفت شدن محکم شدن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   harden solidify
متضاد:   melt

فعل
9
to set [فعل گذرا]
9
آماده کردن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   prepare
 • چه کسی (سوالات) امتحان فرانسه را آماده می‌کند؟

فعل
10
to set [فعل گذرا]
10
آغاز کردن شروع کردن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   begin start

فعل
11
to set [فعل ناگذر]
11
شدن بودن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   be
 • سعی کن الگوی خوبی برای بچه‌ها باشی.

فعل
12
to set [فعل گذرا]
12
مدل دادن (مو)

گذشته: set   گذشته کامل: set  

فعل
13
to set [فعل ناگذر]
13
زدن

گذشته: set   گذشته کامل: set  
مترادف:   establish set up
 • "بولت" رکورد جهانی جدیدی زده است.

اسم
1
set [اسم]
1
مجموعه دسته، دست

مترادف:   collection group series

اسم
2
set [قابل شمارش] [اسم]
2
دار و دسته گروه، محفل

Disapproving

اسم
3
set [قابل شمارش] [اسم]
3
دستگاه (رادیو، تلویزیون و ...) گیرنده

اسم
4
set [قابل شمارش] [اسم]
4
ست (تنیس و ...) دست

اسم
5
set [قابل شمارش] [اسم]
5
صحنه

مترادف:   scenery setting

صفت
1
set [صفت]
1
ثابت

مترادف:   established fixed routine unchanging
متضاد:   changing variable