[اسم]

مقاربت

( م-ق-ا-ر-ب-ت )
1 intercourse sex

intercourse /ˌɪntɚkˈoːɹs/ /ˌɪntəkˈɔːs/


sex /seks/ /seks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان