[اسم]

intercourse

/ˌɪntɚkˈoːɹs/
غیرقابل شمارش

1 مقاربت جماع

2 رابطه ارتباط

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان