[اسم]

هم‌آغوشی

( ه-م-‌-آ-غ-و-ش-ی )
1 lovemaking copulation , sex , intercourse

lovemaking /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/ /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/sex /seks/ /seks/


intercourse /ˌɪntɚkˈoːɹs/ /ˌɪntəkˈɔːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان