[صفت]

interdependent

/ˌɪntərdɪˈpendənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more interdependent] [حالت عالی: most interdependent]

1 وابسته به یکدیگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌بسته
  • 1.interdependent economies
    1. اقتصادهای وابسته به یکدیگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان