[اسم]

interdependence

/ˌɪntərdəˈpɛndəns/
قابل شمارش

1 اتکاء متقابل وابستگی

  • 1.the new economic interdependence of the two nations
    1. اتکاء اقتصادی متقابل جدید آن دو کشور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان