[اسم]

هم‌خوابگی

( ه-م-‌-خ-و-ا-ب-گ-ی )
1 lovemaking copulation , intercourse

lovemaking /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/ /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/intercourse /ˌɪntɚkˈoːɹs/ /ˌɪntəkˈɔːs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان