[فعل]

مقایسه کردن

( م-ق-ا-ی-س-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to compare to contrast

to compare /kəmˈper/ /kəmˈpeə/


to contrast /ˈkɑːntræst/ /ˈkɒntrɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان