[صفت]

مقتضی

( م-ق-ت-ض-ی )
1 appropriate suitable

appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/


suitable /ˈsutəbəl/ /ˈsuːtəbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان