[اسم]

منشی

( م-ن-ش-ی )
1 clerk secretary

clerk /klɜrk/ /klɑːk/


secretary /ˈsekrəteri/ /ˈsɛkrətri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان