[اسم]

منصب

( م-ن-ص-ب )
1 position post

position /pəˈzɪʃ.ən/ /pəˈzɪʃn/


post /poʊst/ /pəʊst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان