[اسم]

مهلت

( م-ه-ل-ت )
1 respite time

respite /ˈrespɪt/ /ˈrespaɪt/


time /tɑɪm/ /taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان