[اسم]

مهلکه

( م-ه-ل-ک-ه )
1 maelstrom pandemonium , perilous situation , predicament

maelstrom /ˈmeɪlstrəm/ /ˈmeɪlstrəʊm/


pandemonium /ˌpændəˈmoʊniəm/ /ˌpændəˈməʊniəm/predicament /prɪˈdɪkəmənt/ /prɪˈdɪkəmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان