[صفت]

موجدار

( م-و-ج-د-ا-ر )
1 wavy undulating , corrugated

wavy /ˈweɪvi/ /ˈweɪvi/


undulating /ˈʌnʤəˌleɪtɪŋ/ /ˈʌndjʊleɪtɪŋ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان