[اسم]

موسم

( م-و-س-م )
1 season time

season /ˈsiːzən/ /ˈsiːzn/


time /tɑɪm/ /taɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان