[اسم]

میانجیگری

( م-ی-ا-ن-ج-ی-گ-ر-ی )
1 mediation intervention , interference

mediation /ˌmiːdiˈeɪʃən/ /ˌmiːdiˈeɪʃən/


intervention /ˌɪntərˈvenʃn/ /ˌɪntəˈvenʃn/


interference /ˌɪntərˈfɪrəns/ /ˌɪntəˈfɪərəns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان