[صفت]

نابکار

( ن-ا-ب-ک-ا-ر )
1 treacherous villainous , wicked

treacherous /ˈtretʃərəs/ /ˈtretʃərəs/


villainous /ˈvɪlənəs/ /ˈvɪlənəs/


wicked /ˈwɪkɪd/ /ˈwɪkɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان