[صفت]

villainous

/ˈvɪlənəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more villainous] [حالت عالی: most villainous]

1 شرور پست‌فطرت، خبیث

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان