[صفت]

villainous

/ˈvɪlənəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more villainous] [حالت عالی: most villainous]

1 شرور پست‌فطرت، خبیث

معادل ها در دیکشنری فارسی: نابکار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان