[اسم]

villager

/vˈɪlɪdʒɚ/
قابل شمارش

1 روستایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان