[اسم]

villager

/vˈɪlɪdʒɚ/
قابل شمارش

1 روستایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: دهاتی روستایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان