[اسم]

نامه‌رسان

( ن-ا-م-ه-‌-ر-س-ا-ن )
1 postman mailman

postman /ˈpoʊstmən/ /ˈpəʊstmən/


mailman /ˈmeɪlˌmæn/ /ˈmeɪlmæn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان