[اسم]

نحوه

( ن-ح-و-ه )
1 method way

method /ˈmeθ.əd/ /ˈmeθəd/


way /weɪ/ /weɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان