[قید]

نرم‌نرمک

( ن-ر-م-‌-ن-ر-م-ک )
1 softly gently , gradually

softly /ˈsɑft.li/ /ˈsɒftli/


gently /ˈdʒent.li/ /ˈdʒentli/


gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان